Behoud van ouderen

Wil men de oudere bewoners voor de buurt behouden, dan zal moeten worden ingezet op het aanbod van adequate huisvesting, het aanbieden van collectieve zorg- en gemak- diensten en het verstevigen van het sociale netwerk. Hierbij dient aanhaking te worden gezocht bij het programma Versterken Lokale Netwerken, hetgeen gericht is op het versterken van kleinschalige informele netwerken welke gericht zijn op ondersteuningsvragen vanuit de eigen directe omgeving.

Bewoners willen, zoals aangegeven, zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen. Daarbij kan een netwerk van burenhulp (waar mensen elkaar waar mogelijk ondersteuning bieden) een belangrijke rol spelen. Vanuit het in de Leonardusbuurt ontstane stevige netwerk van buurtpreventie zou ook een sociaal netwerk voor burenhulp kunnen worden georganiseerd. Bij de opstart kan professionele hulp worden geboden.

Daarnaast is het een idee om jong en oud meer te verbinden met bijvoorbeeld het uitvoeren van klusjes, hulp met de boodschappen of het bieden van gezelschap. In de paragraaf over de jongeren wordt een aanzet hiertoe gegeven door het project “jongeren aan zet”.

Om in de Leonardusbuurt woonzorgdiensten te kunnen bieden, zoals tuinonderhoud, wassen en boodschappen doen, kan ook het project “Zorg- en Gemakdiensten” geïntensiveerd in deze buurt worden uitgerold. Deze kunnen vanuit ’t Huukske en de speeltuin worden georganiseerd.

Ondanks dat geconstateerd wordt dat de Leonardusbuurt weinig voorzieningen kent, zijn er wel een aantal voor ouderen belangrijke voorzieningen te noemen. Zo is in de Leonarduskerk een gezondheidscentrum gevestigd, waar diverse vormen van zorg worden aangeboden.

Bijschrift foto

Bijschrift foto

Om tegemoet te komen aan het tekort aan geschikte seniorenhuisvesting is op de zogenaamde SPOS-locatie begin 2016 gestart met de bouw van 18 betaalbare levensloopbestendige woningen.

Alle voorzieningen zijn hierbij op de begane grond gesitueerd. Deze locatie (op een binnenterrein) is gelegen tussen de Leonarduskerk en de begraafplaats. Ontsluiting vindt plaats via de Jan Stevenstraat met een doorgang voor fietsers en voetgangers naar de Leonarduskerk. De woningen worden gerealiseerd in een groene omgeving en nabij de supermarkt.

Door Woningbouwverening Volksbelang zijn ook een aantal studiegebieden aangewezen waarbij uit nader bouw- en woontechnisch onderzoek moet blijken of hier renovatie aan de orde is of dat sloop hier meer voor de hand ligt. Hier kunnen zich kansen voordoen om nieuwe voor senioren geschikte woningen aan de voorraad toe te voegen.