Bevorderen van gezondheid

Er is veel aandacht in Helmond voor het bevorderen van de gezondheid en het verminderen van gezondheidsverschillen tussen de bewoners in de zogenaamde aandachtswijken en de rest van Helmond. Daarom wordt breed ingezet op het bevorderen van de gezondheid.

Leefstijl

Tot op heden is vooral inzet gepleegd op beïnvloeding van de leefstijl. Deze bestaande inzet kan gecombineerd worden met nieuwe initiatieven.

De “achter de voordeur gesprekken” hebben tot voordeel dat professionals op een laagdrempelige manier bij bewoners binnen komen. Hierbij kan men signaleren dat er sprake is van gezondheidsproblemen of dat deze in de nabije toekomst kunnen optreden. Hierdoor kan (preventief) worden ingegrepen.
In de toekomst zullen niet meer hele straten worden bezocht, maar zullen huishoudens worden bezocht waarbij specifieke problemen spelen. Hierbij zal de focus, naast een aantal andere speerpunten, zeker ook vallen op gezondheid. De bezoeken worden dus gerichter.

Het in Helmond West succesvol uitgevoerde project “groen voor grijs” zal ook in samenwerking met de bewonersorganisaties geïnitieerd worden in de Leonardusbuurt.

De bedoeling hierbij is dat mensen in hun voor- en/of achtertuin onder begeleiding zelf groenten telen. Hierbij wordt niet alleen gezond voedsel verbouwd en fysieke inspanning geleverd, maar ontstaan ook sociale contacten doordat men elkaar spreekt over het tuinieren en groenten uitruilt.

In de nabijheid van het reeds gerealiseerde gezondheidscentrum zal in de Leonardusschool een “Centrum voor Beweging en Gezondheid” in het begin van 2016 worden geopend. In dit gebouw kunnen zich initiatieven vestigen die zich met deze items bezighouden. Als eerste hebben sportvereniging Maach en stichting JIBB hun intrede in dit gebouw gedaan. Met de gebruikers kunnen, naast hun reguliere aanbod, tevens activiteiten voor de buurt worden opgezet, waarbij gezondheid en bewegen centraal staan.

Beweegtuin

Beweegtuin

Ook de recent uitgebreide beweegtuin (gevestigd in de Leonardus Speeltuin) is gericht op het stimuleren van bewegen en daarmee bevorderen van de gezondheid.

De komende jaren is de inzet er op gericht steeds meer bewoners te laten meedoen. Bijvangst is dat mensen elkaar bij het sporten ontmoeten en daarmee hun sociaal netwerk in de buurt uitbreiden. De in de wijk actieve buurtsportcoach kan hierbij met zijn activiteiten voor de buurt aansluiten. Voorwaarde is dat de inzet van buurtsportcoaches na 2016 wordt gecontinueerd en er bewoners worden gezocht en opgeleid die activiteiten kunnen organiseren en begeleiden.

 

Het landelijke programma “gezond in…”(Gids) is ook in Helmond uitgerold. Er zijn extra rijksmiddelen ingezet om de gezondheidsverschillen terug te dringen. In Helmond zijn deze middelen afgestemd op 4 wijken, waaronder de Binnenstad (dus ook Leonardusbuurt). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beweegbegeleiding in de beweegtuin die in 2016 en 2017 uit deze middelen worden gefinancierd, maar ook aan de inzet van de buurtsportcoach.

Via de stichting Jong Helmond Lekker Gezond is er extra aandacht voor gezonde voeding binnen het onderwijs, sportkantines en speeltuin Leonardus.

Lekker gezond

Lekker gezond

Sinds 2014 is Helmond een JOGG-gemeente (jongeren op gezond gewicht). Onder de vlag van JOGG is een succesvolle subsidieaanvraag gedaan bij NUTSOhra. Deze subsidie is gericht op projecten voor vermindering van overgewicht, roken en/of zwaar alcoholgebruik in combinatie met verbetering van de ervaren gezondheid. Het projectgebied bestaat uit de Bloemenbuurt (Helmond Oost) en de Binnenstad, waaronder ook de Leonardusbuurt. Het project loopt van 1 juni 2016 t/m 31 december 2019. In de eerste helft van 2016 worden de activiteiten ontwikkeld en wordt een plan van aanpak geschreven.

De Leonardus Speeltuin en ’t Huukske trekken veel bezoekers met de door hen met regelmaat georganiseerde activiteiten. Hieraan kan op een laagdrempelige wijze voorlichting gekoppeld worden over thema’s zoals gezonde voeding, terugdringing van overgewicht, omgaan met depressies en luchtwegaandoeningen. Ook kunnen in deze accommodaties op een laagdrempelige manier gezondheidscontroles worden uitgevoerd, zoals bloedprikken en het checken van het gewicht (BMI).

Bij (vooral niet westerse) allochtonen spelen naast de leefstijl nog andere factoren een rol die van invloed zijn op de gezondheidsachterstand. Naast de stand van de gezondheidszorg in het land van herkomst, valt te denken aan cultuur en taalbarrières.
Hierdoor is de gang naar de gezondheidszorg vaak een moeilijke of wordt zelfs niet gemaakt. Uitdaging is het om een netwerk te creëren die het bezoek aan de gezondheidszorg faciliteert. Hierbij valt o.a. te denken aan vervoer, vertaling en hulp bij de apotheek. Hiertoe kunnen te ontstane sociale netwerken een rol vervullen.

In Helmond worden daarom in 2016 verschillende beweegroutes van ca. 3 t/m 5 kilometer midden in de wijken gerealiseerd. Een van de beweegroutes wordt in de Leonardusbuurt aangelegd. De stichting Jibb buigt zich met bewoners over een geschikte route en de gemeente neemt deze mee in de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Ook de beweegtuin wordt hierbij betrokken. De beweegroutes zijn bedoeld voor jong en oud. Over de hele route bestaat de mogelijkheid een extra aantal beweegoefeningen uit te voeren.

Daarnaast moet samen met de bewoners een aanbod van activiteiten worden gecreëerd om georganiseerd, al dan niet onder begeleiding, buiten actief te zijn. Hierbij ligt een belangrijke rol weggelegd voor de buurtsportcoach. Zo kan er wekelijks gezamenlijk worden gewandeld, gefietst of gesport.
Ook kan er een aanbod worden gecreëerd in het Weverspark, sportcomplex De Braak en het veldje aan de Dijksestraat. Hierdoor leert men deze faciliteiten kennen en gaat men ze wellicht ook zelf gebruiken. Tevens wordt onderlinge ontmoeting gestimuleerd.

Woonsituatie

Niet alleen door een veranderde leefstijl wordt de gezondheid van de bewoners verhoogd, maar ook door het aanbieden van geschikte woningen. Veel woningen in de Leonardusbuurt kampen met tocht-, vocht- en schimmelproblemen. Deze zijn niet bevorderlijk voor de gezondheid.

Naast de fysieke veroudering zijn dit problemen die aangepakt worden bij het reeds gestarte groot onderhoud.

Zeker het streven naar een dusdanige isolatie dat het energielabel C wordt gehaald, draagt bij aan het bevorderen van een gezond woonmilieu. Woningen welke niet meer verbeterd kunnen worden, worden gesloopt en kunnen ook tot toevoegingen aan de woningvoorraad leiden waaraan vanuit het oogpunt van gezondheid en vergrijzing behoefte bestaat. Door het realiseren van levensloopbestendige woningen kunnen mensen met ergonomische beperkingen in hierop toegesneden en toegankelijke woningen worden gehuisvest.
Woonomgeving

Speelveld Dijksestraat

Speelveld Dijksestraat

Ook de woonomgeving in de Leonardusbuurt draagt niet echt bij aan het bevorderen van het bewegen, spelen en leggen van sociale contacten.

De woonomgeving moet daarom aantrekkelijker gemaakt worden om naar buiten te gaan en daar te gaan bewegen. Bij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte dient dit een belangrijk aspect te zijn. Hierover wordt in gesprek gegaan met de bewoners.

In Helmond worden daarom in 2016 verschillende beweegroutes van ca. 3 t/m 5 kilometer midden in de wijken gerealiseerd. Een van de beweegroutes wordt in de Leonardusbuurt aangelegd. De stichting Jibb buigt zich met bewoners over een geschikte route en de gemeente neemt deze mee in de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Ook de beweegtuin wordt hierbij betrokken. De beweegroutes zijn bedoeld voor jong en oud. Over de hele route bestaat de mogelijkheid een extra aantal beweegoefeningen uit te voeren.

De Ruiterstraat

De Ruiterstraat

Daarnaast moet samen met de bewoners een aanbod van activiteiten worden gecreëerd om georganiseerd, al dan niet onder begeleiding, buiten actief te zijn. Hierbij ligt een belangrijke rol weggelegd voor de buurtsportcoach. Zo kan er wekelijks gezamenlijk worden gewandeld, gefietst of gesport.
Ook kan er een aanbod worden gecreëerd in het Weverspark, sportcomplex De Braak en het veldje aan de Dijksestraat. Hierdoor leert men deze faciliteiten kennen en gaat men ze wellicht ook zelf gebruiken. Tevens wordt onderlinge ontmoeting gestimuleerd.