Gebruik van  Leonardusschool, -speeltuin en ‘t Huukske

Bijschrift foto

Bijschrift foto

Leonardusschool

Om verdere leegstand en verloedering van de Leonardusschool te voorkomen is bekeken of deze school een andere bestemming kan krijgen. Uit deze zoektocht kwam voort dat het gebouw geschikt gemaakt zou moeten worden voor voorzieningen / instanties welke passen binnen het concept “centrum voor gezondheid en bewegen”. Inmiddels is de verbouwing gestart en zijn er al contracten met geïnteresseerden afgesloten.

De keuze voor dit thema is gemaakt om twee redenen:

Ten eerste wordt de Leonardusbuurt gekenmerkt door een verhoudingsgewijs mindere gezondheid van haar bewoners. Zo blijkt uit de opgestelde analyse van de Leonardusbuurt  dat  ongeveer de helft van de bewoners kampt met lichamelijke en/of geestelijke  gezondheids-klachten. Meer bewegen draagt bij aan  een gezondere levensstijl en algehele fitheid. Gezondheid is derhalve ook een van de bouwstenen van dit voorliggend  wijkperspectief

Ten tweede heeft de praktijk uitgewezen dat een bedrijfsverzamelgebouw het beste gedijt onder één motto/thema met gelijk gestemde bedrijven die elkaars functioneren en herkenbaarheid versterken. De kans op een haalbare exploitatie wordt hiermee vergroot. Niet in  de laatste plaats  kan in deze ook verwezen worden naar het nabijgelegen gezondheidscentrum zoals gevestigd in de Leonarduskerk.

't Huukske

’t Huukske

Buurthuis ’t Huukske

Zoals aangegeven maakt ’t Huukske onderdeel uit van een gemeentelijk monument. Woningbouwvereniging  Volksbelang heeft aangegeven dit pand beschikbaar te willen stellen ten behoeve van buurtactiviteiten waaraan, zeker gedurende herstructureringsoperatie, behoefte bestaat.

Verder worden in ‘t Huukske activiteiten door en voor de bewoners georganiseerd welke gericht zijn op ondersteuning, gezondheid, ontmoeting en ontplooiing. De formulierenbrigade ondersteunt de buurtbewoners met het invullen van formulieren. De buurtbewoners kunnen hun bloeddruk en  -suiker laten controleren. De LEVgroep houdt er inloopmomenten en biedt een multiculturele huiskamer aan. Ook kunnen er diverse cursussen gevolg worden, zoals glasbewerking, encaustiek en naailessen.

Voor de jeugd zijn er ook diverse activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding, een muziekstudio en kunnen kinderen hier onder begeleiding knutselen (bijv. mozaïeken maken).

In 2019 wordt de renovatie van de monumentale woningen aan het Willem Beringsplein, waar ’t Huukse onderdeel van uit maakt, gestart. Woningbouwvereniging  Volksbelang zal zich vooraf tijdig beraden over de vraag  óf de activiteiten in ‘t Huukske door te zetten, óf  ’t Huukske een nieuwe bestemming te geven (bijvoorbeeld woningbouw).

Speeltuin Leonardus

Speeltuin Leonardus

Speeltuin Leonardus

Steeds meer begint Speeltuin Leonardus zich te profileren als het sociale hart van de Leonardusbuurt. Het vormt een ontmoetingsplaats waar naast het spelen ook diverse andere activiteiten voor de wijk worden georganiseerd. Zo vinden in de kantine o.a. de volgende activiteiten plaats: huiskamerproject voor ouderen, kinderactiviteiten, maandelijkse lunch voor buurtbewoners, muziekavonden en inloopmomenten voor de buurt. En in de beweegtuin worden sportactiviteiten georganiseerd.

Er bestaan plannen bij het speeltuinbestuur om het aanbod van activiteiten verder uit te breiden. Hierbij valt o.a. te denken aan het verzorgen van de dagopvang voor dementerende ouderen.
Deze veelheid van bestaande en nieuwe activiteiten vragen wel om een accommodatie die hiertoe geschikt is.

Een goed functionerende kantine van de speeltuin draagt bij aan nagenoeg alle benoemde maatschappelijke bouwstenen en is van invloed op de voorgestane opwaardering van het maatschappelijk welzijn in deze buurt. De gemeente stelt derhalve geld beschikbaar voor de renovatie en aanpassing van de kantine. Deze verbouwing zal de komende jaren plaatsvinden. Hieraan is evenwel de voorwaarde verbonden dat het geen wijkaccommodatie wordt. Wijkactiviteiten dienen in de Fonkel plaats te vinden. Het gaat in de kantine vooral om kleinschalige activiteiten die uit wensen vanuit de buurt voortkomen.

Verder zal er een afstemming en taakverdeling dienen plaats te vinden over hetgeen in ’t Huukske georganiseerd wordt en wat in de speeltuinkantine.