Inzet op jongeren

De uitdaging voor wat betreft de inzet op jongeren is het in beeld brengen en houden van de jongeren die hierbij baat hebben. Hier ligt niet alleen een taak weggelegd voor de in de wijk actieve professionals van de maatschappelijke partners, maar ook voor in de wijk actieve organisaties zoals Sportschool Maach, het Buurtpreventieproject en Speeltuin Leonardus.
Gezamenlijk kan in beeld worden gebracht wat zij voor de opgroeiende jeugd kunnen betekenen. Het zijn immers de jongeren die het beste zelf in beeld kunnen brengen waaraan zij behoefte hebben.

Gezien de belangrijke rol van de ouders bij de opvoeding van hun kinderen en gegeven het feit dat deze rol in een aantal gevallen moeilijk gepakt wordt, is het van belang dat aan ouders opvoedingsondersteuning wordt aangeboden. De weg hier naar toe is evenwel vaak moeilijk te vinden.
Door de zorg dicht bij huis te brengen, vindt de zorg dicht bij de leefomgeving van een gezin plaats. Hierdoor kan laagdrempelig maatwerk worden geleverd.
Voor vragen of problematieken rondom jeugd zijn de opvoedondersteuners eerste aanspreekpunt. Ze zijn actief in de wijk, bijvoorbeeld bij de scholen.

logo-T-lab-kleinNaar het succesvolle voorbeeld van het T+Lab in Helmond West, wordt ook gekeken naar realisatie van een dergelijk initiatief voor de kinderen in de Leonardusbuurt. In het T+Lab worden de kinderen uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De focus ligt op workshops over thema’s als sport, techniek, natuur, muziek, kunst, taal en culturele activiteiten. Daarnaast is er vrije inloop in een huiskamer voor kinderen die geen specifieke workshops volgen.

De workshops worden zo veel als mogelijk gegeven in samenhang met andere in de wijk actieve organisaties. Zo zal onder meer samenwerking gezocht worden met de school, de speeltuin, het centrum voor “Bewegen en Gezondheid”, de kunstenaars van het “Vliegertapijt”, en de beheerders van het speelveld aan de Dijksestraat

Niet alleen kunnen kinderen er hun talenten ontplooien, maar wordt tevens, door de ouders en andere buurtbewoners als vrijwilligers hierbij te betrekken, gewerkt aan een betrokken en sociaal duurzame buurt.
In overleg met woningbouwvereniging Volksbelang zal hiertoe voormalig buurthuis ’t Huukske enkele dagdelen per week worden ingezet.

Uit de analyse van de Leonardusbuurt blijkt dat nogal wat jongeren geneigd zijn snel over morele grenzen heen te stappen en daardoor maatschappelijk minder acceptabel in het leven staan. Veelal ontbreekt een zinvolle invulling van het dagelijkse leven.
In een bijeenkomst van professionals en wijkbewoners over de ”Bouwstenen” voor de toekomstige Leonardusbuurt is gebrainstormd over hoe jongeren te betrekken bij de buurt.
Hieruit is, na een verdiepingsslag, uiteindelijk het project “Jongeren aan zet” voortgekomen. In dit project gaan jongeren “hand en span” diensten of klusjes voor de wijk en dan met name de oudere.

bewoners uitvoeren. Te denken valt aan tuinonderhoud, boodschappen doen of begeleiden bij een wandeling.
Voor deze diensten kunnen ze “bonnen” krijgen die ze mogen uitzetten voor beloningsproducten of diensten, zoals bioscoopbonnen, kerstpakketten, maar ook diverse cursussen.
Hoofddoelstelling van dit project is dat kansen voor jongeren toenemen, maar ook dat ze positieve ervaringen opdoen, iets voor andere buurtbewoners doen en dat de leefbaarheid toeneemt.

Veel jongeren missen nadrukkelijk goede voorbeelden in hun onmiddellijke omgeving .Ze hebben het gevoel dat er weinig kansen voor hen zijn.
Om de jongeren toch goede voorbeelden te geven en op de goede weg te zetten zijn coachingsprojecten, zoals het “matchmentorproject”, waardevol om intensief uit te rollen in de Leonardusbuurt. Hierbij begeleidt een vrijwilliger-coach gedurende een aantal jaren een jongere op een aantal leefgebieden, zoals school,   vrije tijd en thuissituatie.

In de periode van de wijkaanpak is een intensieve bijdrage van het Jeugd Preventie Team een absolute vereiste. Hierin werken de gemeente en haar maatschappelijke partners samen om overlast, veroorzaakt door jongeren, te voorkomen.
Zo leggen ze contacten met jongeren op straat, organiseren activiteiten voor en door jongeren en zorgen voor contact tussen wijkbewoners en jongeren.
Tevens wordt het Jeugd Preventie Team geconsulteerd bij de uitwerking van de nieuwe openbare ruimte. Een adequate inrichting van pleinen en straten kan immers toekomstig overlast voorkomen.