Opwaardering van de openbare ruimte

Gezien de bevindingen is herinrichting van de openbare ruimte nodig.
Uit de bijgevoegde overzichtskaart blijkt waar en in welke mate de openbare ruimte aangepakt gaan worden. Hierbij worden 3 niveaus van aanpak onderscheiden.

Openbare ruimte Leonardusbuurt

Openbare ruimte Leonardusbuurt

Het gebied dat in aanmerking komt voor herinrichting is gelegen tussen de Zonnehofstraat, de Uithoornseweg, de Willem Prinzenstraat en de Dijksestraat.  Dit gebied komt overigens overeen met het gebied waar Woningbouwvereniging Volksbelang de komende jaren ruim 600 woningen gaat renoveren en waar Brabant Water en Endinet deels hun leidingen gaan vervangen.

Willem Prinzenstraat

Willem Prinzenstraat

Door verbetering van de woningen én openbare ruimte kan dit gebied weer “toekomst proof” gemaakt worden. Uitzondering vormt de Lucas Gasseltstraat. Hier wordt vooralsnog volstaan met een opwaardering en geen volledige herinrichting.

Uit de overzichtskaart blijkt verder dat voor sommige delen wordt uitgegaan van beheer van de huidige situatie. Het gebied ten westen van de Zonnehofstraat is immers reeds enige tijd geleden heringericht en wel ten tijde van de nieuwbouw aan deze straat en de Kolkmanstraat. Het in dit gebied gelegen Klaverhof verkeert eveneens in een goede staat. Hetzelfde geldt voor het Willem Prinzenplein en de openbare ruimte welke gelegen is tussen de Dijksestraat en Uiverlaan.

Tekort aan groen en spelen

Tekort aan groen en spelen

Op het gebied van spelen en groen zal men tijdens de verdere uitwerking extra ruimte voor toevoegingen proberen te vinden. Dit kan natuurlijk binnen de bestaande openbare ruimte, maar ook door functiewijziging kan nieuwe ruimte gecreëerd worden.

Voor wat betreft verkeer en parkeerruimte kunnen de volgende opgaven genoemd worden bij de herinrichting van de openbare ruimte.
De straten in de  Leonardusbuurt zullen de komende jaren ingericht worden als 30 km/u zone.

Bij de verdere planontwikkeling zal aandacht besteed worden aan het toevoegen van parkeerruimte. Dit zeker in de gebieden waar sprake is van grote parkeerdruk. Hierbij wordt niet uitgesloten dat parkeerruimte wordt toegevoegd door eenrichtingsverkeer te introduceren waardoor er meer ruimte is voor (langs)parkeren.