Schoon, heel en veilig

Bij het vergroten en borgen van de veiligheid en leefbaarheid wordt gebruik gemaakt van methodes welke inmiddels hun waarde hebben bewezen.
Ook de Leonardusbuurt zal in voorkomende gevallen op de agenda komen staan van het Veiligheidsoverleg Binnenstad. Dit overleg is opgericht met als doel een goede afstemming te krijgen in de aanpak van de veiligheid en leefbaarheid. Een maal in de twee weken komen vertegenwoordigers van de gemeente, Politie, Stadswacht, woningcorporaties, LEV-groep en BJ Brabant samen om te komen tot onderlinge afstemming en taakverdeling bij zich voordoende vormen van overlast en onveiligheid, m.n. in de openbare ruimte. Het Helmond Interventieteam zal ook in de Leonardusbuurt haar aandacht richten op panden waar zich onveilige en overlast gevende situaties voordoen.

HIT Team

HIT Team

Hierbij valt te denken aan hennepteelt, uitkeringsfraude, handel in gestolen goederen, illegale pensions en illegale vreemdelingen. Hierin werkt de gemeente nauw samen met de politie, milieudienst, sociale recherche, team mensenhandel, vreemdelingenpolitie en de brandweer. Bij voldoende bewijs worden betreffende panden bezocht en indien nodig (tijdelijk) gesloten

Binnen het Jeugd Preventie Team werken gemeente en haar maatschappelijke partners nauw samen aan het voorkomen en verminderen van overlast op straat door jongeren. De komende jaren wordt hiertoe contact gelegd met jongeren op straat, worden activiteiten georganiseerd en wordt zorg gedragen voor contact tussen jongeren en buurtbewoners.

Het JPT wordt tevens geconsulteerd bij de uitwerking van de plannen voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Door een adequate inrichting kan overlast worden voorkomen.
Bij de ontwerpen voor de herinrichting van de openbare ruimte (straten en pleinen) staan de veiligheidsgevoelens van de buurtbewoners voorop. Zo zal er ruim aandacht zijn voor voldoende openbare verlichting, verkeersveiligheid en veilige groenplekken. De ontwerpen worden getoetst aan het Keurmerk Veilig Wonen.

In een wijk waar volop wordt geherstructureerd is het van belang dat verpaupering wordt voorkomen. De openbare ruimte wordt daarom de komende jaren goed onderhouden en er zal aandacht zijn voor het opruimen van afval, puin en losliggend materiaal. Dit geldt niet alleen voor de openbare ruimte maar ook voor de bij de woningen behorende tuinen en achterom paden. Hiertoe zullen o.a. buurtschouwen en opruimacties worden gehouden.

Buurtschouw

Buurtschouw

Ook zullen er afspraken worden gemaakt met de in de wijk werkzame aannemers over het aanwezige bouwmateriaal en materieel. Dit dient goed te worden opgeruimd zodat het niet leidt tot vervuiling van of overlast in de openbare ruimte.

BPLNiet in de laatste plaats zijn de buurtbewoners ook zelf verantwoordelijk voor hun woonomgeving. Hiertoe heeft in 2015 het buurtpreventieproject een formele status gekregen. In dit project werken buurtbewoners actief samen aan veiligheid en leefbaarheid. Dit zullen ze de komende jaren blijven doen. Dit kan op diverse manieren: door onderling afspraken te maken, samen extra op te letten en door activiteiten te organiseren die de onderlinge verbondenheid ten goede komen. De politie, gemeente, Woningbouwvereniging Volksbelang en de LEVgroep ondersteunen het buurtpreventieproject.

Tot slot kan aansluiting worden gezocht bij het op te richten Stadsleerbedrijf. Dit is een netwerkorganisatie met fysieke satellieten in de wijken (bijv. de wijkaccommodaties) waarin bestaande en nieuwe partners samenwerken om aanwezige kracht in de wijk in te zetten voor behoeften van uit de wijken, zoals het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.De kern hierbij is enerzijds dat mensen zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en hierdoor gaan participeren in de samenleving en anderzijds een organisatie biedt waarbij kracht van uit de wijk wordt ingezet om behoeften van uit de wijk in te vullen.