Verbetering van de woonkwaliteit

In de periode 2015-2022 gaat Woningbouwvereniging Volksbelang via groot onderhoud fors investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. De plannen voorzien in de renovatie van circa 600 woningen. Hiertoe heeft men een route en fasering opgezet (zie kaart).  Het betreft hier het woningbezit tussen de Zonnehofstraat en het Bijsterveld. Na de twee pilot projecten aan de Dijksestraat en de Van Hoofstraat is inmiddels ook groot onderhoud aan de woningen aan de Jan Stevensstraat en de Jan van der Spekstraat uitgevoerd. Als volgende zijn de woningen aan de Mgr. Swinkelsstraat e.o. aan de beurt. Het groot onderhoud van de woningen bestaan m.n. uit een grondige aanpak van de buitenschil van de woning (gevels en dak) in combinatie met het nemen van energiebesparende maatregelen zoals dubbel glas, spouwmuur en dakisolatie e.d.

De Ruiterstraat

De Ruiterstraat

De reden voor grootschalige renovatie is gelegen in het feit dat de levensduur verlengd kan worden tot 30 jaar en dit zonder dat dit leidt tot grote huurverhogingen. Het streven van Volksbelang is dan ook om de woningen in deze buurt betaalbaar te houden voor huishoudens met een smalle beurs.

Overigens wordt de beperkte huurverhoging voor de energiebesparende maatregelen terugverdiend door de lagere energielasten na de renovatie. Streven bij de renovatie is daarom dan ook het realiseren van minimaal energielabel C (en daar waar mogelijk, afhankelijk van eventuele subsidie,  zelfs energielabel B ).

Hendrik van Ekertstraat

Hendrik van Ekertstraat

In het kader van de bevordering van de leefbaarheid en veiligheid wordt er naar gestreefd om zowel bij de woningen als in de openbare ruimte het Politiekeurmerk Veilig Wonen toe te passen.

Naast de complexen waarvan vaststaat dat er groot onderhoud wordt gepleegd, zijn ook een aantal studiegebieden aangewezen. Uit nader bouw- en woon technisch onderzoek moet blijken of ook hier renovatie aan de orde is of dat sloop hier meer voor de hand ligt.

Hier kunnen zich kansen voor doen om nieuwe woningen toe te voegen. Dit al dan niet in combinatie met functies waaraan een tekort is in de Leonardusbuurt (te denken valt aan toevoeging van groen, speelgelegenheid en parkeerruimte).

Om tegemoet te komen aan het tekort aan geschikte seniorenhuisvesting is in de Hendrik van Ekertstraat (SPOS locatie)  begin 2016 gestart met de bouw van
18 levensloopbestendige  woningen en 2 eengezinswoningen.  Alle primaire woonfuncties (o.a. woonkamer, keuken badkamer en hoofdslaapkamer) in de levensloopbestendige woningen zijn hierbij op de begane grond gesitueerd. Deze locatie (op een binnenterrein) is gelegen tussen de kerk en de begraafplaats.

Ontsluiting vindt plaats via de Jan Stevenstraat en er wordt een doorgang voor voetgangers en fietsers naar het gezondheidscentrum en de begraafplaats gerealiseerd. De woningen worden gerealiseerd in een groene omgeving.