Versterking inkomenspositie

De afgelopen 4 jaar zijn er zo’n 350 huishoudens bezocht in het kader van het project “Aanpak achter de Voordeur”. Hierbij zijn niet alleen problematieken gesignaleerd, maar is ook gekeken naar de kansen en mogelijkheden die er liggen voor de bezochte huishoudens.

Uit deze gesprekken is nadrukkelijk gebleken dat schulden een veel voorkomende problematiek is.
Deze bevinding heeft er toe geleid dat in de laatste ronde gekozen is voor het thema schulden. In overleg met Volksbelang zijn adressen bezocht met een huurachterstand. Door deze huishoudens te wijzen op mogelijkheden voor ondersteuning via schuldhulpverlening wordt voorkomen dat problemen zich blijven stapelen, maar vindt ook een versterking van de inkomenspositie plaats. Focus op (verhelpen van) financiële problemen zal daarom een centraal thema zijn in het vervolg van dit project.

versterken-inkomenspositie

 

Het aanbieden van collectieve voorzieningen zoals een formulierenbrigade, een sollicitatiecursus of een cursus “hoe houd ik een huishoudboekje bij?” leveren ook een bijdrage aan het versterken van de inkomenspositie. Deze voorzieningen kunnen laagdrempelig aangeboden worden in ’t Huukske of de kantine van de speeltuin.

Eerdere ervaringen opgedaan in de Binnenstad Oost (Helmond Actief) en Helmond West (project “leren, werken, herstructureren”) benadrukken het belang dat een fysieke verankering van het streven tot verhoging van de arbeidsparticipatie in de wijk een duidelijke meerwaarde heeft. Voorgesteld wordt dan ook om medewerkers van het Werkbedrijf geregeld aanwezig te laten zijn in de Leonardusbuurt. Door op vaste tijden in ’t Huukske aanwezig te zijn, is er sprake van zichtbaarheid en laagdrempelige toegang.

Wanneer het toegeleiden naar betaalbare arbeid niet direct mogelijk is, is het bieden van zinvolle dagbesteding een alternatief. Hierin kan een vast dagritme worden opgebouwd en kunnen vaardigheden worden ontwikkeld die de uiteindelijke toegang tot werk vergroten.

In de komende jaren biedt het Stadsleerbedrijf kansen om bewoners meer maatschappelijk te laten participeren en om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. Het Stadsleerbedrijf moet ruimte bieden voor vrijwilligers, maatschappelijke participatie, studenten en jongeren.
In het Stadsleerbedrijf zetten bewoners hun talenten en capaciteiten in voor de stad. Het dienstenpakket zal heel divers en breed zijn: van werkzaamheden in de openbare ruimte tot het leveren van zorg- en gemakdiensten en ondersteunen bij activiteiten in de wijk. Hierbij worden ze ondersteund door professionals. Het Stadsleerbedrijf kan zo een voorportaal bieden voor een uiteindelijke re-integratie in het werkproces.

Zoals aangegeven vormen aspecten zoals een matige gezondheid, financiële problemen en een laag opleidingsniveau barrières voor toegang tot het arbeidsproces. Op al deze thema’s moet flankerend beleid worden ontwikkeld. Aanzetten hiertoe zijn in deze paragraaf (schuldhulp) en volgende paragrafen opgenomen.