Versterking van betrokkenheid bij de buurt

Centraal bij het vergroten van de betrokkenheid is dat de wijkbewoners hun buren in de straat leren kennen. Dit vraagt niet zozeer om initiatieven die in één keer over de wijk worden uitgerold, maar plaatsvinden op het niveau van de straat. Hierbij valt o.a. te denken aan een moestuintjesproject, projecten om samen op straatniveau de voortuinen op te knappen en initiatieven die het samen eten en ontmoeten stimuleren. Van onderuit wordt dan de onderlinge betrokkenheid vergroot.

Per straat kan hierbij in overleg met bewoners worden bezien aan wat voor soort activiteiten behoefte bestaat en hoe deze het beste kunnen worden georganiseerd en welke vorm van ondersteuning noodzakelijk is.

Op dit microniveau kan bijvoorbeeld aangesloten worden op de activiteiten die op dit moment reeds door het “Vliegertapijt” worden uitgevoerd. In overleg met de initiatiefneemsters zullen we gaan verkennen waaraan behoefte is en wat de wijkbewoners aanspreekt. Ook worden hun initiatieven verder gefaciliteerd.

Het reeds eerder in Helmond West uitgerolde project “van grijs naar groen” is ook een initiatief dat in de Leonardusbuurt toegepast kan worden. Hierbij worden in de voor- en/of achtertuinen moestuintjes aangelegd. Naast het feit dat men dan eigen gekweekte gezonde groenten eet, stimuleert het ook de ontmoeting. Mensen spreken elkaar over het tuinieren en ruilen planten en groenten met elkaar.

Om de betrokkenheid met de buurt en buren te vergroten zullen, nog meer dan nu het geval, is bewoners-initiatieven van onderuit worden gestimuleerd en ondersteund. Hierin is niet alleen een rol weggelegd voor de in de wijk actieve professionals. Ook de BC Leonardus en de opgerichte buurtpreventie-organisatie kunnen hierbij aanjagers zijn. Vanuit de middelen van het wijkperspectief worden de komende jaren budgetten beschikbaar gesteld.

Van grijs naar groen

Van grijs naar groen

Niet alleen de “best practice”  van het “Vliegertapijt” zal de komende jaren worden ondersteund, maar ook initiatieven die met name zijn voortgekomen uit de implementatie van het “Plan van aanpak Leonardusbuurt” voor de middellange termijn. Dit plan diende ertoe om de buurt leefbaar te houden tot het moment van de grootschalige aanpak, zoals thans gestart.

In dat kader is het project “aanpak achter de voordeur” te noemen. Hierbij komen in de wijk actieve professionals op een laagdrempelige manier bij bewoners achter de voordeur.

Hierbij signaleert men of er sprake is van problemen of dat deze in de toekomst kunnen optreden. Te denken valt bijv. aan problemen op het gebied van schulden, matige gezondheid, kinderen en dagbesteding. Hierbij kan gecoördineerd (preventief) worden ingegrepen. Verder overlegt men ook met de bewoners wat zij voor de buurt willen / kunnen betekenen.
Op het moment dat gericht aan problemen wordt gewerkt, verbetert de uitgangspositie van de bewoners. Dit geeft tijd en energie om zich ook in te zetten voor de buurt en buren.

Gezien de breedte van deze aanpak, mag het duidelijk zijn dat deze gekoppeld  kan worden aan meerdere bouwstenen. Naast het versterken van de betrokkenheid bij de buurt, draagt deze aanpak bij aan nagenoeg alle geformuleerde maatschappelijke bouwstenen.
Dit project zal de komende jaren worden gecontinueerd. Wel worden in het vervolg niet meer hele straten bezocht, maar wordt meer gefocust op huishoudens waarbij het bekend is dat er specifieke problemen zijn.  Zo ligt thans de focus op de financiële problematiek en haar achterliggende oorzaken.

Ontmoeting en samen initiatieven ondernemen dient ook te worden gefacilieerd. Zo zullen het voormalige buurthuis ’t Huukske  en de kantine van de Leonardusspeeltuin onderdak bieden aan tal van initiatieven vanuit de buurt. Ook het veldje aan de Dijksestraat, dat door vrijwilligers wordt beheerd, biedt ruime mogelijkheden tot ontmoeting.

Speeltuin Leonardus

Speeltuin Leonardus